ഞാൻ Asainet Cable vision Consumer No AA 91077774, എന്നSugesh cv. പുതിയ Trai യുടെ നിർദേശപ്രകാരം package തിരഞ്ഞെടുത്ത് Proof ഉം Photold യും പിന്നെ feb യിൽ Advance എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും 500/- രൂപ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയതു.അന്ന് Advance receipt തന്നു, എന്നാൽ